تعمیرات، نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای سیستم‌ آتش نشانی حائز اهمیت است و به مالک اطمینان می‌دهد؛ در صورت نیاز و شرایط بحرانی، تجهیزات آماده هستند. تعمیر و نگهداری دوره‌ای برای حفظ عملکرد بهینه سیستم‌ها ضروری است و به اندازه نصب اولیه مهم است. چون جلوگیری از خرابی و تعویض قطعات می‌تواند، کارفرما را از هزینه سرسام آور نجات دهد.