شرکت ایمن گستر تهران پویا از دانش و تجربه کارکنان متخصص و نخبه بهره می‌برد. تهران پویا با ارائه راه حل‌های طراحی جامع برای ایمنی آتش سوزی و کنترل دود، چالش های ادغام این سیستم‌های حیاتی را در طرح‌های ساختمانی از مراحل اولیه پروژه‌ها برطرف کند. این فقط از طریق راه کارهای مهندسی محقق می‌شود. متخصصین در تهران پویا طراحی مهندسی را در اجرا الزامی می‌دانند.