اطفا حریق اهواز

یک واحد مسکونی در طبقه پنجم یک مجتمع مسکونی در کوی ملت اهواز دچار حریق گسترده شد که با دود بسیار غلیظی همراه بود و دود به طبقات دیگر سرایت کرد.

آتش نشانان علاوه بر مهار آتش سوزی ۳۰ نفر از ساکنان این مجتمع مسکونی را که در میان دود گرفتار شده بودند نجات دادند.

علت آتش سوزی را اتصال برق کولر ۲ عنوان کرد و افزود: این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و مجتمع مسکونی در این حادثه خسارت زیاد دید.