لباس عملیاتی و تجهیزات ایمنی انفرادی آتش نشانی

لباس عملیاتی و تجهیزات ایمنی انفرادی آتش نشانی

لباس عملیاتی و تجهیزات ایمنی انفرادی آتش نشانی به منظور رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از آسیب رسیدن به فرد آتش نشان در حین اطفای حریق یا هر گونه عملیات مهم دیگر ، استفاده می شود.
اگر فرد مذکور ، از این وسیله ها و تجهیزات استفاده نکند ، بدون شک خود را دچار آسیب های غیر قابل جبران خواهد کرد.
این تجهیزات شامل ، لباس مخصوص آتش نشانی ، کفش مخصوص و نسوز ساق بلند ، دستکش مخصوص ، ماسکی بزرگ برای پوشاندن تمام صورت و کلاه ایمنی می باشد.