آتش نشانی تهران
امروز مهندس مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی از ایستگاه ۳۴ و خودروهای عملیاتی بازدید کرد.

مانور درون ایستگاهی ایستگاه ۳۴(شیفت ث) نیز در حضور مدیرعامل برگزار شد و پس از پایان این تمرین عملیاتی مهندس داوری به همراه مدیران و فرماندهان این ایستگاه به ارزیابی جوانب مانور و نیز بررسی مسائل آتش نشانان این ایستگاه پرداختند.