آتش نشانی
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، مهندس مهدی داوری، به همراه مهندس محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران و دکتر علی محمد سعادتی، ایمنی پاساژهای تجاری، بازارها و معابر محدوده منطقه ۱۲ شهرداری را بازدید کردند و نکات مورد توجه و نائ ایمنی ها را برای بررسی و رفع در دستور کار قرار دادند.

 

آتش نشانی

آتش نشانی