آتش نشانی
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، در ادامه بازدید های دوره ای خود از مناطق مختلف عملیاتی با حضور در ایستگاه ۲۷ و دفتر مرکزی منطقه یک عملیات این سازمان از نزدیک با مدیران و مسئولین این منطقه به گفتگو نشست.

در این بازدید مدیر عامل سازمان در گفتگو با مدیر و معاون این منطقه و همچنین چند تن از کارشناسان و روسای ایستگاه ها در خصوص تجهیزات، آموزش، پیشگیری و نیز چگونگی اجرای طرح نظام بازرسی در محدوده این منطقه و ساختمان های مهم به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

براساس این گزارش، محمد دیبا مدیر منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی نیز دراین بازدید توضیحاتی در خصوص وضعیت و مشکلات این منطقه ارائه کرد.م