روز آتش نشانان

به گزارش ایمن گستر تهران پویا، مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی با حضور درایستگاه ۴۴، قسمت های مختلف ایستگاه و نیزخودروهای عملیاتی را مورد بازدید قرار داد.
براساس این گزارش، نیروهای آتش نشانی ایستگاه در حضور مدیرعامل سازمان دست به مانور درون ایستگاهی زدند که پس از پایان این تمرین عملیاتی، مهندس داوری به همراه مدیران و فرماندهان این ایستگاه به ارزیابی مانور و نیز بررسی مسائل آتش نشانان این ایستگاه پرداختند