مدیر عامل سازمان آتش نشانی به همراه مدیر منطقه ۳ عملیات، با حضور در ایستگاه ۲۳، از روند برگزاری آزمون های مهارتی در این منطقه بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید که یک ساعت به طول انجامید، داوری از کارگاههای مختلف، بازدید کرد و نکاتی را برای بهتر برگزار شدن این آزمون ها یادآوری کرد.

آزمونهای مهارتی

آزمونهای مهارتی