اطفا
در پی تماس کارکنان یک مرکز درمانی در خیابان ملاصدرا با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود و شعله از طبقه ی نهم این ساختمان، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران ایستگاه های ۴۹، ۴۳، ۱۰، ۱۱، ۲۵، ۸۴، نجات ۳ و نجات ۱۸ و خودروی نردبان و خودروی تنفسی را به محل حادثه اعزام کرد.

آتش سوزی در طبقه ی نهم یک مرکز درمانی که به عنوان سالن جلسات و اتاق های اداری استفاده می شد رخ داده و شعله های سرکش در حال سرایت آتش و دود به طبقات و بخش های بستری و درمانی این مرکز بود.

آتش نشانان در ابتدای کار با تقسیم شدن به گروه های مهار آتش سوزی و تیم های نجات، عملیات خود را آغاز کردند و با استفاده از دستگاههای تنفسی و لوله های آتش نشانی خود را به کانون آتش رسانده و با مهار و خاموش کردن کامل آن، از سرایت به قسمت ها و بخش های دیگر جلوگیری کردند.

با اقدام به موقع و سرعت عمل آتش نشانان در همان لحظات اولیه، آتش کاملاً اطفا و از سرایت دود و آتش به دیگر طبقات و بخش های این ساختمان جلوگیری شد.

نیروهای عملیات در پایان با استفاده از فن های فشار مثبت و فشار منفی آتش نشانی، دود و محصولات به جا مانده از آتش را از ساختمان خارج کرده و با ایمن سازی محل و ارائه تذکرات لازم ایمنی به مدیریت این مرکز ماموریت خود را پایان دادند.
علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی می باشد.