اطفا
ساعت ۰۱:۲۰ صبح امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران پس از دریافت خبر احتمال آتش سوزی مغازه ی خواروبار فروشی در خیابان پاسداران، نبش کوهستان هشتم، زنگ ایستگاه ۶۱ را به صدا درآورد و آتش نشانان عازم محل حادثه شدند.

پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده شد دود غلیظی به همراه شعله های آتش از مغازه به بیرون زبانه می کشید.

آتش نشانان بلافاصله پس از قطع برق و گاز مغازه با رعایت تمهیدات ایمنی لازم به همراه چند رشته لوله ی آبدهی، وارد محل حادثه شدند.

با توجه به احتمال استراحت شاگرد مغازه درون آن، آتش نشانان برای اطمینان از عدم وجود محبوس شده، به جستجو در مغازه پرداختند که خوشبختانه معلوم شد فردی در داخل مغازه حضور ندارد.

آتش نشانان پس از خاموش کردن کامل آتش سوزی مغازه، لکه گیری و تخلیه ی اجناس نیمه سوخته و ایمن سازی محل حادثه، با تحویل به مالک ماموریت خود را پایان دادند