اطفا
ساعت ۸:۳۸ آتش سوزی در یک مرکز نگهداری کودکان واقع در خیابان ولیعصر، پایین تر از خیابان میرداماد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام شد و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ ایستگاه های ۱۱ به همراه نردبان آن، ۱۱۶ و گروه های امداد و نجات ۱۸ و سه آتش نشانی را به محل حادثه اعزام کرد.

محل حادثه یک ساختمان دو طبقه با کاربری محل نگه داری کودکان شیر خواره بود که در طبقه اول و در یک اتاق ۱۰ متری که در واقع محل نگه داری وسایل بهداشتی بود یک آتش سوزی جزیی رخ داده بوده و بیشتر دودزدگی مشاهده می شد و خوشبختانه فقط محدود به همان اتاق بود.

خوشبختانه دود به سایر نقاط این مرکز سرایت نکرده بود و قبل رسیدن آتش نشانان پرسنل این مرکز مشغول با آموزش هایی که قبلاً توسط آتش نشانان فرا گرفته بودند با استفاده از خاموش کنند ه های دستی آتش را در چند دقیقه خاموش کرده بودند و خوشبختانه هیچ مشکلی برای پرسنل و کودکان این مجموعه رخ نداده بود و مود مصدومیتی نیز در این میان گزارش نشد.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی است.