آتش‌سوزی مهیب جنگل‌های کالیفرنیا آمریکا به خانه های مسکونی این منطقه رسید و موجب تخلیه ۶۰هزار نفر از این مناطق شد.

اطفا حریق

اطفا حریق

اطفا حریق